Bot  Notice: Happy New Year 2011
Thầy phán:Con chưa đủ tuổi để hỏi câu hỏi này đâu, đừng liều
[09-02 11:26 AM] V.ShiNee: @Thầy con có thể cưới vợ năm nay không
#V.ShiNee had just pruned the shoutbox#